startpagina

Spelregels, prestatieafspraken en inschrijfvoorwaarden

Spelregels

Spelregels

De Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel, zoals vastgesteld door de federatieraad Maaskoepel, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor het aangaan van een overeenkomst tussen de woningzoekende en de corporatie.

 

WoonnetRijnmond

WoonnetRijnmond faciliteert het oriënteren en zoeken van woningzoekenden met een internetsite met woningaanbod, die 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar is.

 

WoonnetRijnmond.nl

De website waar al het aanbod van de aangesloten corporaties op wordt geadverteerd. Woningzoekenden gebruiken deze website om zich in te schrijven, hun WoonWens in te vullen en te reageren op woningen.

 

Betaling inschrijving en verlenging

Voorwaarde voor een woningzoekende om zich in te schrijven is een betaling van € 10 per jaar. Voor jaarlijkse verlenging dient dit bedrag ook te worden voldaan.

 

Vrijgestelden betaling inschrijving en verlenging

Er zijn 4 groepen vrijgesteld van betaling: herhuisvestingskandidaten, vergunninghouders en huishoudens die in acute onvoorziene omstandigheid verkeren en direct bemiddeld worden. Bijvoorbeeld bij brand of calamiteit (‘hardheid’). Ten slotte zijn ook huishoudens die een woning ruilen via een directe bemiddeling en niet ingeschreven staan bij WoonnetRijnmond, vrijgesteld van betaling.

 

Beëindiging inschrijving

Beëindiging van de inschrijving gebeurt als: a) woningzoekende zelf aangeeft niet langer ingeschreven te willen staan; b) bij overlijden; c) wanneer een woningzoekende verhuist naar een zelfstandige huur- of koopwoning in Nederland. De inschrijving eindigt automatisch wanneer een woningzoekende via Woonnet Rijnmond een zelfstandige woning huurt. Direct na verhuizing kan een woningzoekende zich opnieuw registreren. Wanneer een woningzoekende buiten Woonnet Rijnmond om verhuist, wordt de datum waarop de adreswijziging is doorgegeven de nieuwe datum van inschrijving (bij doorstromers); d) als de ingeschrevene de verlengingskosten niet betaalt; e) als fraude van documenten om in aanmerking te komen voor een woning wordt vastgesteld ;of f) als met het account van de inschrijving twee of meer keer een geautomatiseerde reactie is geplaatst.

 

Uitzonderingen beëindiging inschrijving

1) Urgenten en herhuisvestingskandidaten behouden bij verhuizing naar een woning binnen het zoekprofiel hun inschrijving en inschrijfduur en;

2) Bij verhuizing naar een woning in het kader van een tijdelijke huurovereenkomst op basis van wettelijke regels blijven de inschrijving en inschrijfduur behouden.

 

Labels

Label: Leeftijd

Woonruimten of wooncomplexen die specifiek zijn ontwikkeld of uitermate geschikt zijn voor senioren (met een minimum leeftijdsgrens van 55 jaar) of jongeren (met een maximum leeftijdsgrens t/m 22 jaar, of t/m 27 jaar met een tijdelijke huurovereenkomst op basis van wettelijke regels) mogen onder een leeftijdslabel worden geadverteerd.

 
Label: Gezinnen

Woonruimten die bij uitstek geschikt zijn voor gezinnen kunnen gelabeld worden voor gezinnen. Een gezin bestaat uit minimaal één volwassene en één inwonend kind in de leeftijd tot 18 jaar. Er kan ook gelabeld worden voor een minimum en maximum aantal kinderen.

 

Eenoudergezin

Gezin waar één ouder alleen verantwoordelijk is voor de opvoeding van één of meerdere kinderen.

 

Label: Doorstromer of starter

Om de doorstroming te bevorderen of starters meer kans te geven, kan gelabeld worden voor doorstromers of starters.

 

Label: Aantal personen

Om redenen van beheer of overbewoning en om te voldoen aan de wettelijke verplichting het woongenot te bewaren, zijn labels mogelijk voor een maximaal aantal personen en/of maximaal aantal kinderen. Hiervan kan sprake zijn als bewoners en/of omwonenden door overbewoning hinder ervaren en de woning qua oppervlakte, ligging, aantal kamers, bouwkundige staat of uitrustingsniveau (bijvoorbeeld houten vloeren) niet aansluit bij het aantal personen.

 

Label: Regionale of Lokale binding

Corporaties mogen woningzoekenden met regionale of lokale binding met voorrang bemiddelen. Voorrangscriteria voor binding van regionalen blijft beperkt tot maximaal 50% van de verhuringen, waarvan maximaal de helft met voorrang voor huishoudens met lokale binding.

 

Label: omklapping

Het huurcontract staat eerst op naam van een instelling (bijvoorbeeld het Leger des Heils). Bij een 'omklapping' komt het huurcontract op naam te staan van zittende huurder.
 

Label: omzetting

De omzetting van een huurzorgcontract naar een regulier contract.

 

Recht op terugkeer

Bij een herhuisvestingskandidaat die in verband met sloop van de huidige woning in een andere woning geplaatst wordt, bestaat het recht op terugkeer. Zodra op de plaats van de oude woning nieuwbouwwoningen komen, gaat huurder terug naar deze woning.

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken

Afspraken tussen de gemeente en de eigen corporatie(s) over welke groepen woningzoekenden extra aandacht nodig hebben, als gevolg van schaarste. Per corporatie is een aparte afspraken set ondertekend, afhankelijk van de kenmerken van het bezit (type, segment, plaats en kwaliteit en toekomstbestendigheid) en de investeringsstrategie van een corporatie.

 

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

De inschrijfvoorwaarden bevatten alle informatie waar een woningzoekende aan moet voldoen om zich te kunnen inschrijven bij Woonnet Rijnmond.

 

Inschrijving

Met een betaalde inschrijving in Woonnet Rijnmond kan een woningzoekende reageren op alle huurwoningen waarbij de woningzoekende voldoet aan de in de advertentie gestelde voorwaarden.

 

Reactieperiode

De periode waarin een reactie op een advertentie uitgebracht kan worden. De woning staat dus in deze periode op woonnetrijnmond.nl geadverteerd.

 

Aanbieding van een gereguleerde woning

Een aanbieding voor een sociale huurwoning (met een huurprijs onder de liberalisatiegrens)

 

Aanbieding van een niet gereguleerde woning

Een aanbieding voor een vrije sector huurwoning, koopwoning of overig object zoals parkeerplaats of bedrijfsruimte.