startpagina

HBD (Huisvesting Bijzondere Doelgroepen) Monitor

Urgentie

Urgenten

Woningzoekenden die een urgentieverklaring toegekend hebben gekregen. Vergunninghouders zijn ook urgenten.

 

Urgentieverklaring

Verklaring waarin staat voor welke woningen de urgent voorrang heeft. Hierin staan vermeld: het woningtype, het aantal kamers, de maximale huurprijs en het zoekgebied waarvoor de urgentie geldt.

 

Urgentieverlener

Het bestuursorgaan dat beslist over de aanvraag voor een urgentieverklaring.

 

Indicatie

Een door een onafhankelijke, ter zake deskundig persoon of orgaan opgesteld document waaruit de specifieke fysieke of andere beperkingen van een woningzoekende blijken en waarin is of op basis waarvan kan worden bepaald hoe de huisvesting van de woningzoekende daarop dient te worden afgestemd.

 

Fase 1

De eerste 3 maanden vanaf het ingaan van de urgentie. Urgent dient in deze periode minimaal 3 maal (wordt 12 maal in de nieuwe verordening) te reageren op passende woningen volgens het zoekprofiel op WoonnetRijnmond.

 

Fase 2

Als urgent na 3 maanden nog geen passende woning heeft gevonden en verder heeft voldaan aan de voorwaarden van fase 1, belandt deze in fase 2, ook wel de directe bemiddeling.

 

Directe bemiddeling

Het rechtstreeks aan een woningzoekende aanbieden van woonruimte zonder dat die woonruimte via het aanbodinstrument te huur is aangeboden.

 

Zorginstellingen (definitie)

Gecontracteerde zorgpartijen van de gemeente in het kader van de uitvoering van de WMO, WLZ, Jeugdwetindicatie.

 

SOK

Samenwerkingsovereenkomst tussen woningcorporaties en gecontracteerde zorginstellingen voor de regeling uitstroom uit zorg- of opvanginstelling met zorg of begeleiding.

 

Sokker

Woningzoekende die op basis van doorstroming vanuit een opvanginstelling urgentie krijgt.

 

Urgentiegrond

Medische urgentie

Urgentie die wordt verleend als iemand uit het huishouden door medische problemen niet langer in de huidige zelfstandige woning kan blijven wonen en moet verhuizen naar een andere geschikte woning. Voorbeelden van medische problemen zijn ernstige lichamelijke beperkingen of luchtwegproblemen.

 

Urgentie op basis van onbewoonbaarheid

Urgentie die wordt verleend als de huidige zelfstandige woning onbewoonbaar is of per direct onbewoonbaar is door bijvoorbeeld brand en niet meer binnen 3 maanden te herstellen is.

 

Urgentie op basis van geweld en bedreiging

Urgentie die wordt verleend als er sprake is van ernstig psychisch of fysiek geweld of bedreiging, waardoor iemand uit het huishouden niet langer in de zelfstandige woning kan blijven wonen. Voorwaarden zijn dat er melding of aangifte is gedaan en dat instanties op de hoogte zijn van de situatie.

 

Urgentie op basis van: uitstroom uit een voorziening voor tijdelijke opvang van personen die ivm. problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten.

Urgentie die wordt verleend aan iemand die door huiselijk geweld of problemen van relationele aard in een tijdelijke opvang terecht is gekomen en direct voorafgaand aan de tijdelijke opvang woonachtig was in de regio Rotterdam.

 

Urgentie op basis van mantelzorg

Urgentie die wordt verleend als woningzoekende afhankelijk is van (mantel)zorg, zelf (mantel)zorg verleent of langere tijd afhankelijk is van directe zorg van een instelling.

 

Urgentie op basis van doorstroming vanuit opvanginstellingen

Urgentie die wordt verleend als iemand door zijn/haar problematiek de woonruimte is kwijtgeraakt en vanwege de problematiek hulpverlening noodzakelijk was. Het hulpverleningstraject is afgerond of moet worden voortgezet in een toekomstige woning (middels een huurzorgcontract).

 

Huurzorgcontract

Een huurcontract dat is gecombineerd met zorg voor woningzoekende. Een huurzorgcontract wordt gebruikt bij woningzoekenden die problemen hebben met zelfstandig wonen. In het contract staan begeleidings-/zorgafspraken waar de woningzoekende zich aan dient te houden.

 

Taakstelling

De rijksoverheid stelt per gemeente een minimale huisvestingsopgave vast in de vorm van een halfjaarlijkse taakstelling. De taakstelling betreft de Bijzondere Doelgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld over statushouders, doorstroom uit nachtopvang of uitstroom uit zorginstellingen

 

Bemiddelingstijd

De tijd in maanden tussen de toekenning van de urgentie en het huisvesten van de urgent.

 

Tijdelijke verhuur

Een woning kan op basis van een contract voor tijdelijke verhuur worden verhuurd in 2 gevallen: 1) omdat de woning anders leeg staat (omdat deze bijvoorbeeld gerenoveerd of gesloopt gaat worden) of 2) met een jongerencontract; een contract voor jongeren tot 28 jaar.

 

Woningruil

Bij woningruil van huurwoningen spreken 2 huurders met elkaar af om van woning te ruilen. Voor woningruil is toestemming nodig van de verhuurders van beide woningen.

 

Doorstroming

Label dat aan woningzoekenden wordt toegekend om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Het gaat dan om bewoners die een schaarse woning achterlaten, opschuiven binnen een complex, verhuizen uit een complex dat niet meer aan de eisen voldoet of een kleine renovatie of ingreep waarbij men voor een kortere periode het huis moet, dit niet ziet zitten en daarom eenmalig wil verhuizen.