startpagina

Wat wij doen

Bemiddelen bij het vinden en verkrijgen van een woning

Maaskoepel zorgt ervoor, dat mensen een geschikte woning kunnen betrekken in de regio Rotterdam, via drie concrete diensten. Deze woonruimtebemiddelingsdiensten vormen het hart van Maaskoepel.
 
 

Vraag en aanbod van woningen bijeen brengen

Via WoonnetRijnmond.nl helpt Maaskoepel woningzoekenden in de regio Rotterdam aan een (andere) sociale huurwoning. Het online platform brengt vraag en aanbod van woonruimte op overzichtelijke wijze samen. Woningzoekenden kunnen direct reageren op de beschikbare woningen die het best passen bij hun actuele situatie. Zo sluit het platform in elke fase van de wooncarrière maximaal aan bij de wensen van de woningzoekenden: transparant, gebruiksvriendelijk en snel.
Via WoonnetRijnmond.nl helpt Maaskoepel - samen met de corporaties - jaarlijks ruim 10.000 huishoudens aan een nieuw thuis.
 
 

Urgentie bepalen

Soms hebben mensen voorrang nodig bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. Woningzoekenden kunnen hiervoor via hun zorginstelling of corporatie eenvoudig een urgentieverklaring aanvragen. Maaskoepel faciliteert de Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) in de formele toetsing van alle urgentieaanvragen in de gemeenten Capelle aan de IJssel, Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen.

SUWR voert deze toetsing op een onafhankelijke, transparante en efficiënte manier uit, op basis van vaststaande criteria. Is de urgentie toegewezen? Dan zetten Maaskoepel en de corporaties zich er samen voor in, dat deze woningzoekende ook daadwerkelijk met voorrang kan verhuizen naar een geschikte woning.
 
 

Bezwaren behandelen

Woningzoekenden hebben recht op een objectief oordeel, wanneer er geschillen of bezwaren zijn ontstaan bij woonruimtebemiddeling. Ze kunnen hiervoor terecht bij de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam (BHR), die bezwaren correct en helder afhandelt. Maaskoepel voert het onafhankelijke ambtelijk secretariaat dat de commissie hierin ondersteunt.  
 
 

Kennisdeling stimuleren

Met kennis komen we samen verder. Maaskoepel stimuleert actief het delen van kennis met en tussen de woningcorporaties en de gemeenten in de regio. We richten ons hierbij op alle professionals in de woonruimtebemiddeling. We agenderen actuele vraagstukken en organiseren online en offline ontmoetingen, samenwerkingssessies, inhoudelijke themabijeenkomsten en trainingen. Corporaties kunnen alle relevante informatie terugvinden op een online kennisdelingsplatform. We inspireren, verbinden en bevragen elkaar op opdrachten en de resultaten die we willen behalen. Zo verdiepen en verbreden we onze gezamenlijke kennis en expertise.

Als federatie beschikt Maaskoepel over een schat aan relevante regionale data over woonruimtebemiddeling. We verzamelen en analyseren deze data en maken de informatie die hieruit voortkomt beschikbaar via publicaties en monitoren. Zo voorzien we het gesprek over woonruimtevoorziening met en tussen corporaties, gemeenten, collega-federaties, brancheverenigingen, provincie, Rijk en andere stakeholders, van betrouwbare statistische informatie.
 
 

Gezamenlijk beleid ontwikkelen

Het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de regio, vraagt om een gedegen beleid, nu én op de lange termijn. Maaskoepel en de corporaties zetten zich daarom in voor het ontwikkelen van gezamenlijk gedragen beleid: afspraken die we met elkaar gaan waarmaken. Het gaat daarbij om vraagstukken waarop corporaties alleen gezamenlijk een antwoord kunnen formuleren; de grote druk op de woningmarkt bijvoorbeeld.
 
De focus bij het gezamenlijke beleid ligt op: woonruimtebemiddeling, huisvesting van bijzondere doelgroepen en uitbreiding van het aantal beschikbare en betaalbare woningen. Zeker in de regio Rotterdam staan we de komende jaren voor een grote opgave op dit gebied. Met onze gezamenlijke expertise en beschikbare data, maken we hierin graag het verschil.
 
Maaskoepel draagt concreet bij aan het opstellen van de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam, als kennispartner voor corporaties en gemeenten. Ook bij het opstellen van recente regionale beleidskaders leverde Maaskoepel bepalende kennis en informatie: het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018 – 2030, het Regionaal Bouwmanifest, de Regionale Woonvisie en de Regionale Woonmonitor.
 
Vraagstukken die de regio overstijgen, vragen provinciaal of landelijk woonbeleid. Maaskoepel en haar leden werken hierin actief samen met gemeenten, provincies, rijksoverheid, overige regionale koepels én de landelijke koepelvereniging Aedes. Zo zetten we ons ook op landelijk beleidsniveau in, voor de belangen van woningzoekenden.