startpagina

Opgaven woningcorporaties ernstig bedreigd

03-07-2020

De bouw en verduurzaming van betaalbare woningen in de regio Haaglanden, Midden- Holland en Rotterdam wordt ernstig bedreigd. Dit blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek over de investeringscapaciteit van woningcorporaties: ‘Opgaven en middelen corporatiesector’.

Opgaven woningcorporaties ernstig bedreigd

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de ministeries van BZK, EZK en Financiën, Aedes en naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer naar de investeringscapaciteit van woningcorporaties.

10 miljard tekort
De woningcorporaties komen in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam 10 miljard euro te kort. De totale opgave voor woningcorporaties bedraagt 25 miljard euro, de grootste opgave van alle regio’s in Nederland. Dit betekent dat 40% van de opgave niet gerealiseerd kan worden. Samengevat: de opgave is het grootst, de middelen zijn het schaarst. Dit tekort loopt reeds binnen afzienbare tijd sterk op. Reeds in 2024 is er bij de corporaties onvoldoende investeringsruimte om de opgaven aan te kunnen. En daar komt bij dat Vestia, een van de grootste corporaties in deze regio, nauwelijks kan en mag investeren. Dit baart de betrokkenen grote zorgen: dit betekent een nog groter tekort aan betaalbare en duurzame woningen.

Annemarieke van Ettinger – van Herk, directeur Maaskoepel federatie van woningcorporaties in de regio Rotterdam: “De uitkomst van het landelijke onderzoek toont glashelder de urgentie van de problemen waarmee we in onze regio te maken hebben. Corporaties zijn vaak actief in die gebieden waar sprake is van veel sociale huurwoningen. De sociaaleconomische opgave in sommige van die wijken is groot. Het aantal kwetsbare bewoners groeit en ongelijkheid neemt toe. Corporaties zetten zich in voor inclusiviteit, in de wijk, de stad en de regio. Wijken in Balans is de grote uitdaging. Bovendien stijgt de behoefte aan woningen omdat steeds meer mensen een fijn en betaalbaar huis zoeken in onze regio. Het gaat echter niet alleen om het nieuw bouwen van woningen. Maar om de aanpak van de kwaliteit van de huidig woningen, waar ook nog een forse aanpak in verduurzaming gedaan moet worden. Deze grootstedelijke en maatschappelijke opgave waarvoor wij staan, vraagt om onmiddellijke actie: op korte termijn verruiming van de middelen; op lange termijn is een structurele oplossing noodzakelijk voor de totale opgave. De bal ligt nu bij de politiek.”

Oproep aan de minister
Het rapport laat zien dat voor de corporatiesector in heel Nederland structurele oplossingen noodzakelijk zijn. De situatie in de regio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam is het meest nijpend en de urgentie voor actie het grootst. De minister erkent dit. De provincie, gemeenten, woningcorporaties en huurders in deze regio verwachten van de minister dan ook daadkrachtige vervolgstappen voor zowel de korte als de lange termijn.

Dhr. Mijnans, voorzitter van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam; “Zoals in de Woningwet staat, hebben corporaties de belangrijke maatschappelijke taak om te zorgen voor betaalbaar wonen voor huishoudens die dat nodig hebben, nu en in de toekomst. Zij zijn dan ook in alle gemeenten onmisbaar en een betrouwbare en bewezen partner. Dat zij aan deze maatschappelijke taak minder kunnen bijdragen doordat zij simpelweg het geld er niet voor hebben, vind ik pijnlijk. Vooral omdat we hierdoor veelal kwetsbare inwoners in de kou moeten laten staan. Juist nu in tijden van de corona-crisis is het van nog groter belang dat de corporaties volop kunnen investeren in zowel nieuwe als bestaande betaalbare en duurzame woningen. Ik wil er dan ook op aandringen dat de minister stappen onderneemt om de corporaties in deze regio meer financiële slagkracht te geven.”